ការហាត់រៀនធ្វើការ

ចាប់ផ្តើមអាជីពតែមួយគត់របស់អ្នក

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ព្រីនស៍ នាឡិកា នៅកម្ពុជាផ្តល់ជូននូវកន្លែងសម្រាប់ជ្រើសរើសសិស្សានុសិស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងសិស្សានុសិស្សដែលមានបេក្ខភាពចូលរួមកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល២ឆ្នាំអមដោយបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល ២ ឆ្នាំនៅក្នុងសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់។ កម្មវិធីសិក្សានេះ គឺផ្តល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់សញ្ជាតិ​ ហើយថ្លៃសិក្សាអាចទូទាត់ជាមួយប្រាប់ខែការងាររយៈពេល​ ២ឆ្នាំ​វិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។​ នេះផ្តល់នូវឱកាសដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង និងឱកាសដើម្បីអនុវត្តជំនាញថ្មីរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកន្លែងការងារ។

ទំនាក់ទំនង