ក្រុមការងាររបស់យើង

邱国兴先生-荣誉校长
លោក ឈីវ គួរស៊ីញ
ប្រធានកិត្តិយស
XU Zhou - Senior Adviser
លោក ស៊ី ចូវ
ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
雷硕文先生 - 执行校长
លោក សេត មែនឡុយ
នាយកប្រតិបត្តិ
马腾 彼特森先生 - 技术顾问
លោក ម៉ាឋិន ភីធឺ
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស
杰西卡 塔库尔女士 - 技术顾问
លោកស្រី ជេស៊ីកា ថាក់ឃឺ
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស
吴松存先生 - 执行校长助理
លោក ពេញ សុងឈុន
ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិ
លោក​ អាន់តូនី​​ ម៉ាកហ្គុនហ្គីល
គ្រូបង្រៀន​ ផ្នែកផលិតនាឡិកា