ក្រុមការងាររបស់យើង

លោក ស៊ី ចូវ
ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់
雷硕文先生 - 执行校长
លោក សេត មែនឡុយ
នាយកប្រតិបត្តិ
马腾 彼特森先生 - 技术顾问
លោក ម៉ាឋិន ភីធឺ
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស
លោក ស្ទេផាន ម៉ូណាដ
គ្រូបង្រៀន
杰西卡 塔库尔女士 - 技术顾问
លោកស្រី ជេស៊ីកា ថាក់ឃឺ
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស
吴松存先生 - 执行校长助理
លោក ពេញ សុងឈុន
ជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិ