អង្គការសប្បុរសធម៌ ព្រីនស៍

មានន័យគ្រប់វិនាទី

អង្គការសប្បុរសធម៌​ ព្រីនស៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀលអ៊ី ស្ទេត គ្រុបខូអិលធីឌី ដែលមានផលប័ត្រចម្រុះលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ភ័ស្តុភារ អ៊ិនធឺណិត ហិរញ្ញវត្ថុ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនិងកសិកម្ម។

ទស្សនវិជ្ជាសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន ព្រីនស៍ រៀលអ៊ី ស្ទេត គ្រុបខូអិលធីឌី គឺ “កសាងជីវិតល្អប្រសើរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា” ហើយពួកគេបន្តការងារនេះតាមរយៈការងារសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេ។ ការបរិច្ចាគដ៏សប្បុរសនិងការងារសង្គមគាំទ្រការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម សាជីវកម្មសុខុមាលភាពសាធារណៈ និងការលើកកម្ពស់សុខដុមនីយកម្មសង្គម។ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈ គឺជាវឌ្ឍនភាពនៃការងារសប្បុរសធម៌ដ៏ទូលំទូលាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមការងាររបស់យើង